top of page

ADHD, ADD a primární reflexy

Poruchy pozornosti, pro které se vžilo označení ADHD a ADD, v mnoha případech souvisejí s přetrváváním primárních reflexů. Ty mohou dokonce samy o sobě vyvolat projevy, které jsou pak nesprávně označeny jako porucha pozornosti. 

Poruchy pozornosti jsou v moderním světě na vzestupu. To, co totiž označujeme jako ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) a ADD (porucha pozornosti bez hyperaktivity), je vlastně souhrnný název pro soubor symptomů. Abychom opravdu hovořili o ADHD, je zapotřebí nejen pedagogicko-psychologická, ale i neurologická diagnostika. Přesto jsou děti bez neurologického nálezu, které jsou na základě svých projevů diagnostikovány s ADHD. Jak je to ale možné? A jak se stane, že dítě vypadá, jako by mělo poruchu pozornosti, přestože neurologický nález tuto diagnózu nepodporuje? Oprávněně se v takové chvíli můžeme domnívat, že dítě mohlo být mylně diagnostikováno.


Je několik možností, které se navzájem mohou volně kombinovat:

1) Dítěti přetrvávají primární reflexy.

2) Dítě má vyšší nadání.

3) Výchovný styl rodiny je natolik nefunkční, že vytváří u dítěte projevy podobné poruše pozornosti a chování.


Aby toho nebylo málo, tak se body 1 - 3 mohou kombinovat i se skutečným ADHD. Diagnostika ADD je o trošku komplikovanější a je třeba vyloučit více faktorů, to je nicméně v kompetenci zdravotnických odborníků (hrozí riziko záměny s některými duševními poruchami).


Protože tenhle článek je zejména o souvislosti ADHD/ADD a primárních refleců, pojďme si je podrobněji rozebrat. Zásadní roli zde hraje především Moroův reflex.


Moroův reflex

„Pokaždé, když se spustí Moro reflex, uvolní se adrenalin a kortizol do krevního oběhu. Vyplavení adrenalinu je součástí tzv. „fight or flight" reakce, tedy přípravy na boj nebo útěk. Zvýšené množství adrenalinu způsobuje hyperaktivitu, agresivitu a potřebu ovlivnit dění kolem sebe. Kortizol ovlivňuje hladinu krevního cukru. Nízká hladina krevního cukru způsobuje iracionální chování."

(Přetrvávající primární reflexy: Opomíjený faktor problémů učení a chování.

M. Volemanová, 2019)


Moro reflex se aktivuje záklonem hlavy, nečekanými a náhlými zrakovými vjemy v periferním zorném poli a náhlými sluchovými vjemy, na které jsou ještě ke všemu tyto děti citlivější, než je obvyklé. Když si představíme běžné prostředí školky a školy, musí nám být jasné, že těchto stimulů v nich najdeme přemíru. Pro dítě je také těžké udržet pozornost, protože jeho mozek neumí správně vybírat důležité zrakové a sluchové informace a upozadit šumy - jeho pozornost přitáhne každý vjem, který „lítá kolem".


ATŠR

Přetrvávající Asymetricko-tonicko šíjový reflex (ATŠR) zase brání rozvinutí efektivní spolupráce mozkových hemisfér. Dalo by se říct, že místo, aby vjemy cestovaly ze smyslového orgánu nejrychlejši cestou do příslušného mozkového centra ke zpracování, jsou nucené vzít to oklikou. Nejrychlejší cesta je přes mozkový most, corpus callosum. Přetrvávající ATŠR brání jeho optimálnímu rozvoji a nutí dětský mozek přednostně využívat pravou hemisféru. Dítě tak vnímá komplexně celky bez rozlišování detailů. Projevuje se impulzivně. Má problémy poznat příčinu a následek, nepoučí se z předchozích zkušeností. Nerozumí souvislostem a pořadí, což souvisí s časovou dezorganizací.


Za naustálou potřebou pohybu a problémy s uvolněním se, vyšší unavitelností a podrážděností mohou stát i další primární reflexy. Pohyby hlavy při přetrvávní primárních reflexů, jako je Tonicko-labyrintový reflex (TLR), Symetricko-tonicko-šíjový reflex (STŠR) nebo Spinální-Galantův reflex, spouštějí mimoděčné reakce těla, jako je natahování nebo pokrčování končetin. Dítě je sice vůlí ovládne, ale zvyšuje to rychle míru únavy, narušuje pozornost a některé kompexnější činnosti, jako psaní v klidném sedu, pro něj nemusí být vůbec proveditelné.


Z moderních výzkumů víme, že míra vyčerpání u dětí s ADHD hraje zásadní roli. Tyto děti jsou v zásadě tak vyčerpané, že jsou hyperaktivní proto, aby neusnuly. Je tedy zásadní snížit míru zátěže, kterou kladou přetrvávající primární reflexy na jejich mozek.

Dále se může stát, že přetrvávající primární reflexy neovlivní spoje jen v corpus callosum, ale i v mozkovém kmeni, kde ovlivní činnost retikulární formace. Ta má tři hlavní funkce:

  • kontrolovat úroveň vzruchů přicházejících do vyšších mozkových center

  • kontrolovat vzruchy z mozku do těla

  • regulovat aktivitu mozku jako celku

Pokud retikulární formace dobře nefunguje, může to vézt k přetížení mozku, podrážděnosti, zmatenosti, hrubému a impulzivnímu chování bez sebekontroly.


Co s tím?


Primární reflexy bohužel samy od sebe neodezní. Najděte ve svém okolí odborníka, který se zabývá neurovývojovou stimulací, nejlépe když je daný odborník certifikovaný pro NVS. V Brně se můžete obrátit i na mě v SSPP Klára a domluvit si nezávazné úvodní setkání.
Literatura

VOLEMANOVÁ, Marja. Přetrvávající primární reflexy: opomíjený faktor problémů učení a chování. 2. rozšířené vydání. Statenice: INVTS, 2019. ISBN 978-80-907369-0-0.
Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page