top of page
r3.jpg
r2.jpg
ropratem-ukazka-na-sirku.jpg
r1.jpg
r4.jpg

Program pro ROzvoj PRAcovního TEMpa pomáhá zejména dětem s poruchami učení k posílení dílčích funkcí, lepší spolupráci mozkových hemisfér a nácviku efektivních strategií pro řešení úkolů. Autorkami jsou Mgr. Iva Kopecká a Mgr. Dagmar Žeňková, které jej vytvořily na základě dlouhodobé praxe v pedagogicko-psychologické poradně, k programu uvádějí:

„Během své dlouholeté pedagogické praxe v PPP v Českých Budějovicích jsme se poměrně často setkávaly s dětmi, které při diktátech nedokáží dostatečně rychle aplikovat pravidla pravopisu (která však ústně ovládají), nestíhají přepisovat doplňovací cvičení, v matematice nestihnou vyřešit všechny příklady a v prověrkách z ostatní předmětů většinou nemají zodpovězené poslední otázky.

 

Tyto děti pak postupně ztrácejí motivaci pro školní práci a učení se jim zdá zbytečné. Vzhledem ke svému pomalému pracovnímu tempu nedokáží a ani nemohou plně využít své schopnosti. Na základě těchto zkušeností jsme přistoupily k práci na programu ROPRATEM."

Nácvikem se rozvíjí

 • porozumění čtenému (obsahu jednoduchých i kumulovaných instrukcí a jejich přesné dodržování)

 • schopnost organizovat si práci

 • logické myšlení (schopnost vyvodit algoritmus řešení)

 • soustředění a pozornost

 • zrakové rozlišování        

 • zraková a částečně i sluchová paměť

 • intermodalita (schopnost přepínat mezi různými způsoby vnímání) – nahrazování původního zadání jinými symboly, číslicemi, písmeny

 • serialita (práce s posloupnostmi) – úkoly, v nichž dítě dodržuje algoritmus postupu (zachovává dané pořadí symbolů, číslic, písmen)

 • plošné vnímání – např. práce se šipkami nebo prostorově pojednanými symboly

 • grafomotorika – přesné linie čar, čitelnost

 • sebekontrola – cílený nácvik kontroly vlastní práce

ROPRATEM vhodný pro žáky základních a středních škol, u kterých již nepřetrvávají primární reflexy nebo kteří se při cvičení neurovývojové stimulace dostali již ke kříženým pohybům.

bottom of page