top of page

Komplexní přístup

Všichni máme ve své podstatě dokonalý potenciál. I přesto však v běžném životě čelíme mnohým překážkám a je naším cílem naučit se je překonávat, abychom prožili smysluplný a kvalitní život. Soukromá speciálně pedagogická praxe Klára pomáhá dětem překonat překážky v učení, které výrazně ovlivňují nejen kvalitu školního života, ale i budoucí přístup ke vzdělávání a pozdější uplatnění ve společnosti.​

Pyramida podpory_plakát.png

Abychom dosáhli podpory ve všech výše znázorněných oblastech, je součástí podpory zprostředkování kontaktů na další odborníky a odborná pracoviště, podle aktuálních potřeb klientů.

Důležité je, aby dítě dokázalo prožít radost z úspěchu, uvědomit si svoje pokroky, obnovilo svou sebedůvěru a získalo odvahu čelit školním i dalším výzvám. Veškerá práce je přizpůsobená věku dětí a vychází z moderních vědeckých poznatků a komplexního pohledu na dítě. Každá hodina je jedinečná, stejně jako jsou jedinečné potřeby každého dítěte. Využívají se při ní cvičení neurovývojové stimulace, hry, pohybové a rytmické aktivity, pohádky a příběhy, umělecké činnosti i speciálně pedagogické metody, které u starších dětí doplňuje cílený rozvoj učebních strategií a kompetencí potřebných pro přechod na další vzdělávací stupeň. Základním principem je multisenzorický přístup.

Co je tedy moje definice úspěchu?

Pro mě je úspěšné dítě takové, které se cítí ve vlastním těle a se svým prožíváním pohodlně, má radost z učení a objevování a jeho životní volby nedefinuje, co všechno nemůže a nezvládá, ale co naopak dokáže. Je to dítě, ze kterého vyroste dospělý člověk, který vnímá potenciál světa kolem a dokáže mu vyjít vstříc.

bottom of page